بازطراحی قسمتی از خانه اتحادیه تهران به عنوان فضای آموزش مد

موقعیت پروژه: تهران، خیابان لاله زار، خانه اتحادیه

کارفرما: پروژه دانشگاهی (طرح 3 ارشد معماری داخلی)

طراحی: دفتر پرداز

سال طراحی: 1397

Redesigning a part of the Tehran Union House as a fashion training space

Project location: Tehran, Lalehzar St., Union House

Employer: University Project Interior Design 3 

Design: Pardaz Office

Design year: 1397